Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
M Ti O To F L S
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31

Stadgar

Stadgar för Umeå Gatbilar

§1 Föreningens namn
Umeå Gatbilar

§2 Sätesort
Umeå Kommun

§3 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att främja motorkulturen i Umeå genom att arrangera och delta på
Träffar och mässor. Föreningen skall ha en aktuell hemsida på internet. Föreningen skall även verka för en god social gemenskap bland medlemmarna.

§4 Regler för hur verksamheten skall bedrivas
Föreningen drivs ideellt och utan vinstintressen.

§5 Regler för medlemskap, utträde och uteslutning
* Medlemskap: Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt betalt medlemsavgiften.
* Utträde: Sker genom att skriftligt meddela styrelsen om detta.
* Uteslutning: Sker om man bryter mot stadgarna eller ej betalt medlemsavgiften. Uteslutning kan även ske om en medlem inte bryter mot stadgar men drar föreningen i dålig dager, eller genom brott mot Sveriges rikes lag. Innan en medlem kan bli utesluten ur föreningen måste styrelsen sammankallas för att besluta om åtgärd. Varning kan tilldelas medlemmen om styrelsen finner att uteslutning inte är nödvändig.

§6 Medlemsavgifter, utträde och uteslutning
* Medlemsavgifter: Betald medlemsavgift gäller ett år. 
Medlemsavgift för kommande år: Beslutas vid årsmöte.
* Utträde: Vid utträde ur föreningen sker ingen återbetalning.
* Uteslutning: Vid uteslutning sker ingen återbetalning.

§7 Verksamhetsår & räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§8 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet samt eventuella extra årsmöten. Övrigt beslutande organ är styrelsen.

§9 Firmateckning
Föreningen firmatecknas av Ordföranden och Kassören var för sig.

§10 Årsmöte
Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

§11 Regler för kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte meddelas minst fyra veckor före, via e-post och på hemsidan, av styrelsen.

§12 Förslag till ärenden på årsmötet
Förslag till ärenden kan lämnas av medlemmar och skall vara styrelsen tillhanda minst tre veckor före mötet.

§13 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötet öppnas.
 2. Har mötet utlysts på rätt sätt/enligt stadgar?
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Val av mötets ordförande.
 6. Val av mötets sekreterare.
 7. Val av två justeringsmän/rösträknare.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 9. Kassörens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna året.
 10. Revisorns revisionsberättelse för det gångna året.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
 13. Inkomna propositioner och motioner.
 14. Val av ny styrelse. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig, två ledamöter och två suppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Val av minst två ansvariga för valberedning.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötet avslutas.

§14 Regler för rösträtt
Betalande medlem i föreningen har rösträtt. Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas.

§15 Styrelsens sammansättning, antalet ledamöter och suppleanter
Styrelsen består av Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig, två ledamöter samt minst två suppleanter i inbördes ordning.
Ordförande, kassör och suppleanter väljs på ett år, övriga styrelsemedlemmar på två år.

§16 Valberedning
Valberedningen väljs vid årsmöte och består av minst två personer. Ej styrelsemedlemmar.
Valberedningens förslag till styrelse presenteras vid årsmötet.
Valberedningen föreslår styrelsemedlemmar samt revisor.

§17 Revisor
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhet och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före mötet.

§18 Hur meddelanden skall lämnas till medlemmarna
Meddelanden lämnas till medlemmar via e-post och på hemsidan.

§19 Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna sker via årsmötet och kräver minst 2/3 av på mötet deltagande medlemmars röster.

§20 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 2/3 av föreningens medlemmar begär detta. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

§21 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på årsmötet med minst 2/3 av på mötet deltagande medlemmars röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål. Vilket bestäms vid eventuell upplösning.


Stadgarna uppdaterades 2012-10-20

Daniel Johansson
Ordförande

 
Facebook
Umeå Gatbilar Glöm inte gilla oss på Facebook!